Kallelse digitalt vårårsmöte 21/3

Kallelse till digitalt vårårsmöte 21 mars kl. 13:00. Kallelse samt förslag till föredragningslista sänds idag ut till samtliga medlemmar via Golfens IT-system GIT. Informationen publiceras här på social medier samt hemsidan. Anmälan görs via Min Golf - Sök efter tävlingen Vårårsmöte digitalt via Teams.
Väl mött, hälsningar Styrelsen Stjernfors Nya Golfklubb 

 

Kallelse till digitalt vårårsmöte 21 mars 2021
 
Härmed kallas du till vårårsmöte i Stjernfors Nya Golfklubb.
 
Datum:     Söndagen den 21 mars
Tid:          Kl. 13:00
Plats:        Digitalt via Microsoft Teams
Anmälan: Via Min golf – Sök på tävling ”Vårårsmöte Digitalt via Teams”
 
Ev. motioner tillsänds styrelsen senast 28 februari via e-post info@stjernforsgk.com
 
Aktuella möteshandlingar finns tillgängliga from 5 mars.
Handlingarna presenteras på hemsidan, samt kan tillsändas medlemmar via e-post alt. post. Ta kontakt med golfklubben på info@stjernforsgk.com
 
Bifogat finns förslag till föredragningslista där ni ser Styrelsens förslag/propositioner som kommer behandlas på vårårsmötet. Närmare information presenteras i årsmöteshandlingarna.
 
Väl mött!
 
Styrelsen Stjernfors Nya Golfklubb
 
 
Förslag till föredragningslista  
 
För STJERNFORS NYA GOLFKLUBBS VÅRÅRSMÖTE,
söndagen den 21 mars 2021 kl. 13:00 DIGITALT via TEAMS
 
1.      Fastställande av röstlängd för mötet.
 
2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 
3.      Fastställande av föredragningslista.
 
4.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 
5.      Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 
6.      a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 
6        b. Styrelsens redovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 
7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 
8.      Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 
9.      Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
 
10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
a)      Styrelsens förslag nr 1 avser: Namnändring från Stjernfors Nya Golfklubb till Stjernfors Golfklubb
b)      Styrelsens förslag nr 2 avser: Ombyggnad av herrtee på hål nr 8
 
11.  Övriga frågor.
 
12.  Mötets avslutande.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter