Kallelse till vårårsmöte 24/3

Kallelse till vårårsmöte 24 mars 2024
 
Härmed kallas du till vårårsmöte i Stjernfors Golfklubb.
 
Datum:     Söndagen den 24 mars
Tid:          Kl. 15:00
Plats:        Församlingshemmet Kopparberg
 
Ev. motioner tillsänds styrelsen senast 10 mars via e-post info@stjernforsgk.com
 
Aktuella möteshandlingar finns tillgängliga from 17 mars, via denna länk
Handlingarna kan även tillsändas medlemmar via e-post alt. post. Ta kontakt med golfklubben på info@stjernforsgk.com om du önskar handlingarna.
 
Bifogat finns förslag till föredragningslista. Närmare information presenteras i årsmöteshandlingarna.
 
Väl mött!
 
Styrelsen
Stjernfors Golfklubb
 
 
Förslag till föredragningslista  
 
För STJERNFORS GOLFKLUBBS VÅRÅRSMÖTE,
söndagen den 24 mars 2024 kl. 15:00 Församlingshemmet Kopparberg
 
1.      Fastställande av röstlängd för mötet.
 
2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 
3.      Fastställande av föredragningslista.
 
4.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 
5.      Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 
6.      a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 
6        b. Styrelsens redovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 
7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 
8.      Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 
9.      Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

10. Fyllnadsval
 
11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 
12.  Övriga frågor.
 
13.  Mötets avslutande.
 
 

Information om fakturering av årsavgifter 2024

Stjernfors Golfklubb har from denna säsong valt att använda MinGolf för att "skicka ut" fakturan för årsavgiften. Man hittar sina obetalda avgifter på MinGolf och skapar där sin faktura. Inbetalning görs till golfklubbens bankgiro 138-1243 eller genom att swisha till nr 123 160 27 88. Viktigt att man noterar fakturanumret som finns på fakturan.

Vi har tagit fram en liten lathund som kan vara er behjälpliga i detta. Den finner ni HÄR

Ni som behöver hjälp med detta, vänligen skicka ett mail till info@stjernforsgk.com så ser vi till att vara er behjälpliga. 

Debetalning
Vill man delbetala sin årsavgift hänvisar vi till MoreGolf kortet som erbjuder förmånliga erbjudanden för delbetalning. 

Läs mer på htps://moregolf.golf.se/delbetalning

Hälsningar Styrelsen Stjernfors Golfklubb

Kallelse till höstårsmöte

Kallelse till höstårsmöte 25 november kl. 15:00
 
Härmed kallas du till höstårsmöte i Stjernfors Golfklubb.
 
Datum:     Lördagen den 25 november
Tid:          Kl. 15:00
Plats:        Tingshuset Kopparberg
 
Ev. motioner tillsänds styrelsen senast 9 november via e-post info@stjernforsgk.com
 
Aktuella möteshandlingar finns tillgängliga from 12 november. Länk till handlingarna.
Handlingarna presenteras på hemsidan, samt kan tillsändas medlemmar via e-post alt. post. Ta kontakt med golfklubben på info@stjernforsgk.com
 
Bifogat finns förslag till föredragningslista. Närmare information presenteras i årsmöteshandlingarna.
 
Väl mött!
 
Styrelsen Stjernfors Golfklubb
 
 
Föredragningslista
 
För STJERNFORS GOLFKLUBBS HÖSTÅRSMÖTE,
lördagen den 25 november 2023 kl. 15:00 i Tingshuset Kopparberg
 
1.      Fastställande av röstlängd för mötet.
 
2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 
3.      Fastställande av föredragningslista.
 
4.      Val av ordförande och sekreterare för mötet
 
5.      Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 
6.      Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 
7.      Val av
 
a)      klubbens ordförande för en tid av ett år
b)      en styrelseledamot på 2 år (i tur att avgå Caroline Elvenäs)
      en styrelseledamot på 2 år (i tur att avgå Gertrud Axelsson)
      en styrelseledamot på 2 år (i tur att avgå Jörgen Hart)
      en styrelseledamot på 1 år (fyllnadsval Daniel Johansson)
c)      2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d)      2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
e)      3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
f)       Ombud till GDF-möte
 
8.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


9.      Övriga frågor
 
10.  Mötets avslutande
 

Sammanfattning av lördagens medlemsmöte.

Vad har vi gjort: Förhoppningsvis har vi vänt ett minusresultat de senaste två åren till ett positivt resultat detta år. Vi har koncentrerat oss på att hålla banan i gott skick så att det gått att spela på den. Det har flera av våra närliggande banor tyvärr inte klarat pga allt regnande.
Rent ekonomiskt tappar vi fortfarande medlemsintäkter, men det har kompenserats av mycket ökade greenfeeintäkter, vilket gör att ekonomin ser bra ut. Vi har dock behov av investeringar i både maskinparken och banan.
Hur är läget just nu:
Vi har beslutat att driva banan vidare, då ekonomin glädjande nog vänt. Vi håller på och förhandlar med vår hyresvärd Ulf Anagrius om ett nytt 5-årigt avtal. Det är ännu inte klart. Vi håller på och förhandlar med kommunen om att få bidrag från dem. Samt att vi förhandlar med Ulrika gällande en fortsättning med restaurangen. Vad som fattas är delar av styrelsen, vi är fyra som avgår vid höstårsmötet och behöver ersättas. Det gäller ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Ingen styrelse, ingen klubb och bana!
Vi behöver alla ställa upp om vi vill ha en bana kvar.
Ni som kan tänka er att engagera er får gärna höra av er till någon i styrelsen. Det är vår förhoppning att vi löser detta så att vi kan fortsätta ha tillgång till vår fina bana.

/Styrelsen Stjernfors GK

PS. efter mötet flaggade redan några för att de är intresserade av styrelse och arbete med och på banan, vilket glädjande har noterats :) Tillsammans fixar vi det här!

Vårårsmöte 26/3

Härmed kallas medlemmarna till vårårsmöte söndagen den 26 mars kl. 15:00 i Tingshuset. 
Nedan finns kallelse med förslag till föredragningslista. 
Väl mött! 

Hälsningar Styrelsen 

HÖSTÅRSMÖTE
 

Söndagen den 27 november kallas medlemmarna till höstårsmöte.
Plats: Tingshuset Kopparberg
Tid: 27 november kl. 14:00

Kallelse inkl. förslag till föredragningslista tillsänds medlemmarna via GIT. 
Höstårsmöteshandlingar finns nedan. 

 

Vårårsmöte & information om årsavgiften

Hej medlemmar,
 
Vid höstårsmötet beslutade vi om årsavgifterna för 2022 och dessa är vi i full färd med att ställa ut till er. Planen är att sända ut fakturorna senast 28 februari med sista betalningsdatum 31 mars. 
 
Höstårsmötet fattade även beslut om en reducerad avgift för er som kan och vill tjänstgöra ideellt i "Kansli - och/eller Bangruppen". Önskar du den reducerade avgiften vill vi att du sänder ett mail till info@stjernforsgk.com och meddelar detta. Vi kommer då att reducera din avgift enl. det som beslutades på höstårsmötet. (2501 kr istället för 3500 kr). För att erhålla den reducerade avgiften behöver du tjänstgöra 25 timmar under säsongen. 
Cecilia Ekmark är ansvarig för kansligruppen, där även tävlingskommittéen ingår from säsongen 2022 och Daniel Johansson ansvarar för bangruppen. 
 
Vårårsmöte - söndagen den 27 mars kallar vi er medlemmar till vårårsmöte i Tingshuset kl. 14:00. Ev. motioner tillsändes styrelsen senast 9 mars via e-post till info@stjernforsgk.com.
Aktuella möteshandlingar finns tillgängliga from 13 mars via hemsidan. Dessa kan självklart även tillsändas er medlemmar, ta då en kontakt med oss. 
 
Styrelsen Stjernfors GK 

höstårsmöte 2021-11-28

Söndagen den 28 november kallas medlemmarna till höstårsmöte.
Plats: Tingshuset Kopparberg
Tid: 28 november kl. 14:00

Kallelse inkl. förslag till föredragningslista tillsänds medlemmarna via GIT. 

Kallelsen samt årsmöteshandlingar finns även publicerad här nedanför. 

Styrelsen 

Medlemsmöte 2021-09-19

Hej!
Styrelsen i Stjernfors GK bjuder in dig som medlem till ett medlemsmöte.
Söndag den 19/9 kl 14:00 vid klubben.
Vi i styrelsen vill få era åsikter i frågan om hur vi ska driva klubben nästkommande säsong.
Inför den gångna säsongen valde vi att anställa en kanslist på 50%. Hon har nu valt att avsluta sin anställning vid klubben.
Nu vill vi ha er syn på hur vi ska tänka framåt. Verksamheten på Stjernfors bygger mycket på frivilliga som ställer upp både i restaurangen och ute på banan. Vi är nu i det skedet där det är svårt att driva klubben helt ideellt och vi är för små för att driva den kommersiellt. Det är ni medlemmar som gör det möjligt att ha en golfklubb så era röster är viktiga! Hur vill ni att vi går vidare med verksamheten? Vi är tacksamma för alla förslag!
Välkomna!
Styrelsen Stjernfors GK

Information från vårårsmötet 2021-03-21

Söndagen den 21 mars genomfördes golfklubbens vårårsmöte, även den här gången digitalt. 
 

☆ Styrelsens verksamhetsberättelse för det gågna året godkändes.
☆ Styrelsens redovisning (reslutat-och balansräkning) för det gågna året godkändes. 
☆ Fastställande av årets resultat och överskott 
☆ Revisorernas berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen avsåg. 

☆ Proposition 1 från Styrelsen berörde namnbyte från Stjernfors Nya Golfklubb till Stjernfors Golfklubb - bifalldes av årsmötet. 
☆ Proposition 2 från Styrelsen berörde ombyggnad av gult tee på hål nr 2. Årsmötet hade två förslag att rösta gällande. Årsmötet röstade enhälligt för alt. 2. Att anlägga grästee. 
☆ Inga inkomna motioner
☆ Daniel avslutade mötet med att tacka för visat intresse och samtidigt tacka för det gågna året som lett till att golfklubben uppvisat ett mycket bra resultat. Daniel informerade även om styrelsens arbete och plan för investeringar som behöver göras på banan och gällande maskinparken. 

Information från Höstårsmöte 2020-12-05

Idag har golfklubben genomfört sitt första digitala årsmöte!
Här kommer en kort sammanfattning från mötet! 
☆ Årsavgifter beslutades utifrån styrelsens förslag. Ett förslag om införande av stödmedlemskap utan "spelrätt" för 500 kr presenterades och antogs av mötet. Man behåller även den rabatterade avgiften för återvändande medlemmar!
☆ Budget (styrelsens förslag alt 1), verksamhetsplan och mål antogs. Dessa finns att läsa o se i höstårsmöteshandlingarna för dem som ev missat det. Handlingarna finns här på hemsidan.

☆ Val av ordförande och ledamöter i styrelsen beslutades utifrån valberedningens förslag.
Anita Elvenäs
avgår som ordförande och vi riktar ett Stort Tack till Anita för hennes gedigna engagemang under säsongen 2020. Samtidigt kunde styrelsen presentera att Anita erbjudits och tackat ja till den utannonserade kanslitjänsten med start 1 april 2021. Lycka till Anita med ditt nya uppdrag i klubben!
Samtidigt hälsar vi vår nya ordförande Daniel Johansson varmt välkommen till posten.
Alldeles strax kommer det några ord från Daniel till er medlemmar, här på fb samt hemsidan och via GIT.
Joakim Anagrius och Oa Holvfe omvaldes som ledamöter på en tid av 2 år. Ny ledamot välkomnas
Erik Bergsten.
Kenneth Vikström och Janeric Björkman valdes som suppleanter för en tid av 1 år.
Kvarstår i styrelsen gör Gertrud Axelsson,Annika Papmehl-Dufay och Carro Elvenäs
.
☆ Omval på deltagare i valberedningen med komplettering att Anita Elvenäs adjungeras.
(Rolf Granberg ordf, Olle Jansson & Tommy Kurs.)
☆ Omval på revisorer och suppleanter.
Höstårsmötesprotokoll kommer finnas tillgängligt, efter signering och justering, för den som så önskar.
Tack till Er som deltog i mötet och ett Extra tack till Joakim som skötte tekniken på ett föredömligt sätt.
Tack även till Alla som på ett eller annat sätt varit och är delaktig i golfklubben. Ni är viktiga och betydelsefulla.

Hälsning från Golfklubbens Nya ordförande Daniel Johansson

Hej!
Jag vill tacka för förtroendet att ta över ordförandeskapet i golfklubben inför 2021.
Jag vill även passa på att tacka alla er som på något sätt hjälpt till att få klubben dit vi är idag.
Styrelsen har under 2020 gjort en riktigt bra insats för att få klubben att lyfta. Nu gäller det att fortsätta med detta arbete och försöka få 2021 till ett minst lika bra år som det föregående.
Det ska sägas att jag initialt inte hade några planer på att tacka ja till valberedningens fråga. Jag vet hur mycket som krävs av ordförandeskapet. Det som fick mig att tacka ja var att klubben skulle rekrytera och anställa en kanslist på 50%. Nu är det klart och vi kommer från och med 1 april 2021 att ha Anita anställd som kanslist. Anita har gjort ett fantastiskt bra arbete som ordförande under föregående år. Hon kommer att bli till stor hjälp för att avlasta alla i styrelsen, inte bara mig. Tack Anita.
2020 kommer att gå till historien som året då pandemin vände upp och ned på vår tillvaro. Man ska kanske inte säga att det kommit något bra ur allt detta elände, men det har fått oss att umgås och göra saker på annorlunda sätt. Många har nog upptäckt att golfen faktiskt är ett bra sätt att umgås och träffas på. Jag hoppas att fler upptäcker golfen och i synnerhet vår vackra bana under 2021.
Vad vill jag fokusera på under året? Banan är i ett fint skick men kan bli bättre. Det är första intrycket av Stjärnfors och skicket på banan som avgör om man kommer tillbaka och spelar igen. Greenerna står högst upp på min önskelista. Detta är något jag kommer att ta upp i styrelsen i kommande möten. Det vore också roligt om vi kunde få medlemsantalet att gå över 200 och att fler juniorer ansluter sig. Detta är något som styrelsen jobbat aktivt med och det kommer att fortsätta under året.
Jag tänker avsluta med att åter igen rikta ett stort tack till alla er som gör det möjligt att ha en golfklubb i Stjärnfors. Jag hoppas ni får en riktigt fin och trevlig Jul och Nyår, och att ni redan nu ser fram emot kommande golfsäsong. Har ni några tankar och idéer som skulle kunna utveckla klubben så hör då gärna av er till mig eller någon annan i styrelsen
 
Stort Tack!
Daniel Johansson Ordförande

Medlem
Det är lätt att bli medlem i Stjernfors Golfklubb och vi vill bli fler! 

Erbjudande till dig som är återvändande medlem! 
50% rabatt på ordinarie årsavgift. 
Senior 1750 kr Familj 3500 kr (hemma boende junior upp till 18 år) 
Kravet är att du inte vart medlem i klubben under åren 2019-2021. 

Rabatterade priser för Gröna Kortet inkl. medlemskap
Priser uppdateras inom kort. 


Kontakta oss på mailen; info@stjernforsgk.com
Du kan även gå in under kontakt och skicka ditt meddelande. 

Det finns flera varianter på medlemskap.
Titta under Klubben avgifter hittar ni vad det kostar. 

Hål nr 6 med de kraftfulla ekarna