Lokala regler 2023

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR STJERNFORS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1,
handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid golfklubben och på hemsidan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband
med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är
till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. 1. Out of bounds defineras av vita pinnar eller linjer.
2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 7 och 16 som bara är definierat på en sida är
oändligt.
3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som
mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt
Regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
genom sanden.
5. Dräneringsträngar på spelfältet är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten
enligt Regel 16.1.
6. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt
Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
7. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Avståndsmarkeringar
Pinnar eller motsvarande som markerar avstånd till green är oflyttbara tillverkade föremål.
2. Elstängsel
Om en spelares boll ligger på banan och elstängsel har hindrande inverkande på bollens läge,
spelarens stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1
3. Unga träd markerade med stödpinne är onormala banförhållanden.

2023-05-01

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära greener:
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade
föremål är nära greenen och på spellinjen:
Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett
oflyttbart tillverkat föremål på den finklippta delen av spelfältet är:
På spellinjen och är:
Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag - Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är
uppenbart orimlig.
4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av transportmedel
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det
tillfället åka med transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda
transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket
denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen
kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se
Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också
stängda.
6. Scorekortsansvar
1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats
antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

2023-05-01

TÄVLINGSVILLKOR
Tävlingsvillkor gällande deltagande, tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga
tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för erspektive tävling. Därutöver gäller följande
tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.
7. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan till tävling måste göras senast de klockslag som anges i tävlingsanmälan till tävlingen.
Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud
efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från
tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.
8. Handicapklasser
Startfältet delas in i max två (oftast en) handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på
exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat anges i tävlingsvillkoren för
tävlingen.
9. Tee
Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inte annat anges
i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till
tävlingen.
10. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i
andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspeltävlingar
utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och i andra hand
enligt den matematiska metoden.
11. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen ska scorekortet lämnas till
tävlingsledare/tävlingskansli. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet.
12. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare om inte annat
avtalats med tävlingsledare.
13. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
 
 Beslutade av Stjernfors GK:s styrelse 2023