Lokala regler Stjernfors Nya GK 2020
 
1.       Markeringar:
Följande markeringar gäller på banan: Vit – Banans gräns, Gul – Gult pliktområde, Röd – Rött pliktområde, Blå – Mark under arbete (MUA), Blå-vit eller Blå-grön – Spelförbudszon.
 
2. Out of Bounds, Regel 18:
Markeras av vita pinnar och/eller vita linjer.

3. Pliktområden, Regel 17:
Det röda pliktområdet till höger på hål 7 / 16 är definierat som "oändligt" pliktområde.
 
4. Onormala banförhållanden, Regel 16:
1. Mark under arbete
a. Vitmarkerade områden.
b. Myrstackar.
c. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
d. Skador i bunker förorsakat av kraftigt regn eller bevattningsanläggning.
e. Grus- och sandfyllda dräneringar.
 
2. Oflyttbart tillverkat föremål:
a. Pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mitt.
b. Träd markerade med stödpinne.
c. Elstängslen på banan är oflyttbara tillverkade föremål och lättnad får tas enligt Regel 16.
 
5. Organisk del av banan. Regel 16 är inte tillämplig:
1. Alla gärdesgårdar/stenmurar.
2. Konstgjorda väggar och pålverk i ett pliktområde.
Plikt för brott mot Lokala Regeln 1-5: Allmän plikt

6. Transportmedel, Regel 4.3:
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av transportmedel, med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 
7. Speltempo, Regel 5.6:
En spelare, för vilket det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;
- 60 sek från det att spelaren kommer fram till sin boll och inte haft tid att förbereda sitt slag
- 40 sek om spelaren har haft tid att förbereda sitt slag
Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:
Första överträdelsen - varning, andra överträdelsen - ett slags plikt, tredje överträdelsen - den allmänna plikten, fjärde överträdelsen - diskvalifikation

Tillfällig lokal regel – lägesförbättring bunkar
 
Under rådande omständigheter, där våra bunkrar ej försetts med krattor, har Stjernfors Nya Golfklubb beslutat att anta följande lokala regel:
När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad utan plikt genom att placera en boll och spela den från lättnadsområdet. Bollen får rengöras och den är i spel när den placerats en gång.
-          Referenspunkt är den ursprungliga bollens läge
-          Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är en klubblängd
-          Lättnadsområdets läge får inte vara närmare hålet än referenspunkten och måste vara i bunkern
-          Ronden är en giltig hcp-rond om den spelats enl. golfreglerna
-          Plikt för brott mot den lokala regeln:
Matchspel – förlust av hål Slagspel – två slag. (Regel 14.7 a)
Uppmaning till spelare att jämna till bunkern efter sig, med klubba alt. skor efter att slag skett. (Brott mot ordningsföreskrift kan annars tilldelas. Dock är detta ej pliktbelagt, men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enl. Regel 1.2 a.)